Home » เขตการปกครองมายองเนส by จิราภรณ์ วิหวา
เขตการปกครองมายองเนส จิราภรณ์ วิหวา

เขตการปกครองมายองเนส

จิราภรณ์ วิหวา

Published
ISBN :
Paperback
144 pages
Enter the sum

 About the Book 

เขตการปกครองมายองเนส ไมใชหนังสือสอนทำอาหาร แตมันคือเรืองสันลำดับทีสองของ จิราภรณ วิหวา นักเขียนสาวผูชืนชมความสุข หลงใหลความเศราทีเคยฝากผลงานเลมแรก – ทานยาหลังอาหาร แลวดืมนำตามากๆ ไวใหคุณผูอานประทับใจ ซึงคราวนี จิราภรณกลับมาพรอมแปดเรืองสันทีถูกรMoreเขตการปกครองมายองเนส ไม่ใช่หนังสือสอนทำอาหาร แต่มันคือเรื่องสั้นลำดับที่สองของ จิราภรณ์ วิหวา นักเขียนสาวผู้ชื่นชมความสุข หลงใหลความเศร้าที่เคยฝากผลงานเล่มแรก – ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามากๆ ไว้ให้คุณผู้อ่านประทับใจ ซึ่งคราวนี้ จิราภรณ์กลับมาพร้อมแปดเรื่องสั้นที่ถูกร้อยเรียง-ปรุงแต่ง-ผสมผสานเรื่องราวสไตล์เธอเข้ากับอาหารสารพัดชนิดที่กลมกล่อมอบอวลกลายเป็นเรื่องสั้นชุดใหม่ที่อ่านอร่อยไม่แพ้เมนูอาหารใดๆ เลย